CA systémy sú počítačové systémy určené na podporu činností vo všetkých etapách výroby – od navrhovania súčiastky, plánovania výroby, samotnú výrobu až po montáž, skladovanie a expedíciu. Používajú sa v rôznych odvetviach priemyslu a na rôznych stupňoch riadenia. Umožňujú urýchliť a zjednodušiť predovšetkým tzv. inžinierske činnosti ako kreslenie, konštruovanie, dimenzovanie, projektovanie ale aj rôzne administratívne činnosti ako archivovanie, vyhľadávanie, reprodukovanie a pod.