PPS systém musí zabezpečiť rozplánovanie priebehu objednávky (požiadavky) zákazníka výrobou a nadväzne na to musí koordinovať priebeh objednávky výrobou tak, aby sa v optimálnych reláciách splnila jej realizácia. Základom, z ktorého vychádzajú tieto aktivity, sú trhové požiadavky, výstupy z realizovanej konštrukčnej a technologickej prípravy výroby, známe objemové a termínové požiadavky a kapacitné možnosti výroby. PPS systém rieši dve základné oblasti - plánovanie výroby a riadenie výroby