CAE – počítačom podporované výpočty a analýza (programové balíky, aplikačné programy,
časti CAD/CAM programov, podporné programy). Jadrom CAE je simulácia správania sa
reálnej konštrukcie a jej dimenzovanie. Aby bolo možné toto dosiahnuť, je nutné vytvoriť
adekvátny matematický model s jeho fyzikálnymi parametrami (tuhosť, hmotnosť, okrajové
podmienky).